Paul Verheijen

SEBASTIEN BOURDON

Exorcisme in Gerasa

Ergerlijk

Dit schilderij van Sebastien Bourdon beeldt het langste wonderverhaal uit het Tweede Testament uit.
Het wordt verteld door de drie synoptici, maar de evangelist Johannes schrijft er niets over.
(Matteüs 8,28-34; Marcus 5,1-20; Lucas 8,26-39)

Gezien de lengte en de inhoud - schokkend, absurd, schandalig? - zal het voor zowel de schrijvers als hun lezers een uitzonderlijk verhaal zijn geweest.
Het verhaal is twee millennia lang op verschillende manieren uitgelegd en heeft kunstenaars geïnspireerd.
De vele vragen die het oproept - ook vanwege de onderlinge verschillen bij de synoptici - wijzen gewoonlijk op een complexe ontstaansgeschiedenis.

Geografie

Het exorcisme vindt plaats in een gebied dat in de Griekse grondtekst - plus tekstvarianten - wordt aangeduid met drie verschillende namen, waarmee het eerste probleem al is geschapen.
  • Gerasênos, het gebied rond Gerasa (het huidige Jerash) dat ligt in het oosten van Jordanië zo'n 55 km ten zuidoosten van het Meer van Galilea.
  • Gadarênos, het gebied rond Gadara (het huidige Umm-Qais) dat ligt circa 10 km van dat Meer verwijderd.
  • Gergesênos het gebied rond Gergesa (het huidige El-Koursi) dat aan het Meer ligt.
Omdat in het verhaal de varkens zich in het meer storten vanaf de steile oevers, lijkt de derde optie het meest voor de hand te liggen, maar de handschriften die deze naam schrijven, zijn minder gezaghebbend.
Hoe het ook zij: alle drie plaatsen liggen in het Hellenistische gebied dat men als Dekapolis aangaf.

Joods en Hellenistische

De benaming 'onreine geest' voor een duivel is een specifiek joodse uitdrukking, waarbij een grote samenhang verondersteld wordt tussen de duivel en zijn verblijfplaats.
Bepaalde mensen (niet-joden, bv. Grieken en Romeinen), dieren (bv. zwijnen) en plaatsen (bv. grafspelonken) maken cultisch onrein.
Een duivel die daar verblijft is per definitie dan een 'onreine' geest.
Wie ermee in aanraking komt, is van bepaalde vormen van eredienst uitgesloten totdat hij door een bepaalde rite weer 'rein' is geworden.
In het exorcismeverhaal is er zowel sprake van heidenen, zwijnen als grafspelonken; onreiner in joodse ogen kan bijna niet.
De opbouw van het verhaal is echter geheel in overeenstemming met hellenistische verhalen van duiveluitdrijvingen die we kennen uit de klassieke oudheid.

Varkens

Varkens werden bij de voorisraëlitische bevolking als huisdier gehouden en hadden een cultische betekenis.
Bij de oude Grieken en Romeinen was het varken een dier dat veel als offerdier werd gebruikt, een cultus die ook was verspreid naar Palestina.
Bij de Kleine Mysteriën moesten de deelnemers een big offeren aan de geschaakte godin Persephone en haar moeder Demeter.
Wanneer je tijdens deze 'kleine' rituelen ingewijd was, mocht je deelnemen aan de Grote Mysteriën.
De deelnemers reinigden zichzelf en hun offerdieren in de zee.
De dagen die volgden werden voornamelijk besteed aan het offeren van vee aan Persephone, Demeter en Dionysos.
Eenzelfde soort rituelen kenden de Romeinen voor hun tegenhangster Ceres.

Pas later werden varkens bij de Semitische volkeren onrein en dus niet gegeten of geofferd.
Een verklaring voor deze omslag is nog niet eensluidend gegeven.
Kreeg men zoals de profeet Jesaja een afkeer van de heidense offercultus?
Die zegt over zijn opstandige volk:
Ze zitten in graven en slapen op geheime plaatsen, ze eten vlees van zwijnen, hun vaatwerk is gevuld met onrein vleesnat.
Zij die zich wijden en reinigen om zich naar de tuinen te begeven, iemand uit de kring achterna, en zij die vlees van zwijnen en muizen of ander onrein gedierte eten, samen zullen zij ten onder gaan - spreekt JHWH

(Jesaja 65,4 en 66,17)

Legioen

De joden gebruikten 'varken' als scheldwoord voor heidenen, bijvoorbeeld voor de Romeinen van wie het tiende legioen veel plaatsen, verspreid over Galilea en Judea hadden veroverd.
Bij de belegering van Jeruzalem maakte het legioen naam met zijn oorlogsmachines en na de val van Jeruzalem rekende het af met de nog overgebleven verzetshaarden, bijvoorbeeld op Masada.
Het maakte gebruik van verschillende symbolen waaronder een zwijn.

In het licht van dit gegeven is het niet verwonderlijk dat in het exorcismeverhaal zoals Marcus en Lucas het optekenden de bezetene zich bekendmaakt als 'Legioen' en zijn onreine geest in een kudde varkens overgaat.
Volgens Marcus bestond de kudde uit 2000 varkens, een aantal dat ongeveer een derde is van een Romeins legioen soldaten.

Het vernietigen van de varkens is makkelijk op te vatten als ofwel regelrechte kritiek op de Romeinse bezetter, ofwel als overwinning van het jodendom op heidense cultuspraktijken, of allebei.

In de kunst


Sebastien Bourdon staat met zijn afbeelding van dit exorcismeverhaal in een lange traditie.
Reeds in oude miniaturen werd het afgebeeld zoals op dit voorbeeld is te zien.
De duivel verlaat de bezetene op plastische wijze uit zijn mond.
Daaronder zien we vier duivels gezeten op varkens (of wat daarvoor moet doorgaan) zich naar beneden in het meer storten.
Wat dat betreft zijn de varkens als zodanig bij Bourdon beter te herkennen.Een voorbeeld uit veel later tijd is de hier afgebeelde lithografie van James Ensor uit 1921.
Ook bij hem verlaat de duivel de bezetene via de mond.
Zie: James Ensor - 'Scènes de la vie du Christ'
Sebastien Bourdon (1616-1671)
Exorcisme van de Geraseense bezetene (1653)
[Techniek + afmetingen onbekend]
[Verblijfplaats onbekend]

Bernulphuscodex (11e - 15e eeuw)
Perkament, eikenhout, zilver, goud, chalcedoon, onyx, glas, agaat, opaal, 32 x 24 cm
Utrecht - Museum Catharijneconvent