Paul Verheijen

INFORMATIE OVER DEZE WEBSITE

 • Deze website is gestart op 29 maart 2016 in eerste instantie als ondersteuning bij cursussen 'kunst & religie' en later aangevuld met de onderdelen 'boeken' en 'exegese'.
 • Directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van informatie op deze website valt buiten elke aansprakelijkheid.
 • Aan de inhoud kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
 • Bij afbeeldingen wordt de bron vermeld. Daar waar dit niet het geval is, is vergeefs geprobeerd te achterhalen of op de afbeelding beeldrecht rust.
 • Hoewel deze website geen enkele wetenschappelijke pretentie heeft, staan in een pdf-bijlage de bronnen vermeld die zijn geraadpleegd en waaruit is geciteerd. Bijbelcitaten komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling van 2021 (NBV21), tenzij anders vermeld.
 • Wanneer gebruik is gemaakt van artikelen uit kranten of tijdschriften is dat op de betreffende pagina vermeld.
 • Achter de namen van pausen staan in principe de jaren van hun pontificaat vermeld. Ze zijn ontleend aan de officiële pauslijst die te vinden is in het Annuario Pontificio. Indien van toepassing is daarbij ook hun kerkelijke feestdag genoemd.
 • De afkorting VGJ vermeld bij jaartallen vóór het jaar 0 betekent: Voor de Gewone Jaartelling.
 • Indien u meent dat ten onrechte gebruik is gemaakt van een afbeelding of dat een gebruikte bron niet is vermeld in de pdf-bijlage, kunt u contact opnemen via e-mail.
 • Persoonsgegevens via deze website verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van een bestelling.
 • Deze website maakt geen gebruik van cookies.
 • De inhoud van deze website valt onder de zogenaamde copyleft-bescherming. Bijdragen aan deze site, suggesties, aanvullingen, verbeteringen e.d. zijn per e-mail zeer welkom.

Hans Garritsen
(1952)
Paulus (2017)
Kalksteen, 90 cm hoogte
Particuliere collectie
2016 Paul Verheijen / Nijmegen