Paul Verheijen

MARIA

Maria in de bijbel

In de christelijke iconografie is een uiterst prominente plaats weggelegd voor Maria, de moeder van Jezus van Nazaret.
Gezien het geringe aantal vermeldingen van haar naam in het Tweede Testament is dat opmerkelijk te noemen.
De naam Maria als moeder van Jezus komt in het Tweede Testament slechts voor in de geboorteverhalen zoals Matteüs en Lucas die hebben opgetekend en in de scène waarin verbaasde omstanders Jezus betitelen met de woorden dat is toch de zoon van de timmerman, zijn moeder heet toch Maria en Jakobus, Jozef, Simon en Juda zijn toch zijn broers.
Zijn zusters wonen toch allemaal bij ons?
(Mattheüs 13,55-56 // Marcus 6,3).
Verder is er nog één naamsvermelding te lezen in de Handelingen van de Apostelen 1,14.
In het Evangelie volgens Johannes, de brieven en de Apokalyps wordt haar naam nergens genoemd.

Na het concilie van Efeze in 431, waar Maria de titel Theotokos / Mater Dei, 'Moeder van God' kreeg toebedeeld, kende de Mariaverering een sterke opgang.
De oudste feesten waren nog vooral op Christus zelf gericht.
Later ontstonden feesten waarbij Maria als heilige werd geëerd.

Weesgegroet

Een van de bekendste gebeden tot Maria is het zogenaamde Ave Maria, in het Nederlands 'weesgegroet(je)'.
Het neemt een belangrijke plaats in binnen het rozenkransgebed (zie onder).
Pas na de 11e eeuw is het gebruik van het weesgegroet vast te stellen uit bronnen.
 • Het eerste gedeelte van het gebed is gebaseerd op Lukas 1,28 (de begroetingswoorden van Gabriël).
  Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum
  Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U
 • Het tweede gedeelte van het gebed is gebaseerd op Lukas 1,42 (de begroetingswoorden van Elisabet).
  Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus
  Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot
 • Het laatste niet uit de bijbel afkomstig derde deel is rond de 16e eeuw toegevoegd.
  Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
  Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Rozenkrans & Rozenhoedje

Een rozenkrans of paternoster is een kralensnoer en ook de naam voor het 'rozenkransgebed'.
Het gehele gebed bestaat uit het bidden van het onzevader (15 maal) en het weesgegroet (150 maal) door de het gebedssnoer driemaal te doorlopen.
Gewoonlijk gaat men het gebedssnoer maar één maal rond ('rozenhoedje') en niet drie maal ('volledige rozenkrans').
De oorsprong van het rozenkransgebed moet worden gezocht in de vervanging van het monastieke psalmgebed: het bidden van 150 maal een weesgegroet is in feite een vereenvoudiging voor het gewone kerkvolk dat de 150 psalmen niet uit het hoofd kon opzeggen, zoals monniken dat wel konden.
Eerst werd er vooral 150 maal een onzevader gebeden.
Later werd hieraan de devotie tot Maria verbonden.
De rozenkrans en het stimuleren van het bidden ervan wordt vaak geassocieerd met Dominicus en zijn dominicanerorde.

Het bidden van een rozenkrans kan gepaard gaan met het gedenken van 'de geheimen van de rozenkrans', waarbij het woord 'geheim' slaat op 'mysterie'.

De blijde geheimen
 • De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria
 • Maria bezoekt haar nicht Elisabet
 • Jezus wordt geboren in een stal van Betlehem
 • Jezus wordt in de tempel opgedragen
 • Jezus word in de tempel wedergevonden
De droevige geheimen
 • Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader
 • Jezus wordt gegeseld
 • Jezus wordt met doornen gekroond
 • Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië
 • Jezus sterft aan het kruis
De glorievolle geheimen
 • Jezus verrijst uit de doden
 • Jezus stijgt op ten hemel
 • De heilige Geest daalt neder over de apostelen
 • Maria wordt in de hemel opgenomen
 • Maria wordt in de hemel gekroond
Paus Johannes Paulus II, een groot Mariavereerder, voegde aan het begin van het 'Jaar van de Rozenkrans' (2002), daar een vierde vijftal aan toe.

De geheimen van het Licht
 • De doop van Jezus in de Jordaan
 • De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana
 • Jezus' aankondiging van het Rijk Gods
 • De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor
 • Jezus stelt de Eucharistie in
De dominicanerpaus Pius V stelde ter herdenking van de overwinning op de Turkse vloot bij Lepanto in 1571 voor 7 oktober de feestdag in van Maria van de Rozenkrans.
De maanden mei en oktober staan in de westerse kerk ook bekend als 'Mariamaanden'.

Zie verder twee voorbeelden van een Madonna van de Rozenkrans:
- CARAVAGGIO
- ALONSO CANO

Feesten

De Rooms Katholieke Kerk kent op dit moment circa 35 Mariafeesten.
Meer informatie over Maria is op deze website ondergebracht bij onderstaande zes grote Mariafeesten.