Paul Verheijen

BIJBEL - TWEEDE TESTAMENT

DE CANON VAN HET TWEEDE TESTAMENT

In tegenstelling tot het Eerste Testament is het aantal geschriften (27) én de volgorde (Matteüs t/m Openbaring van Johannes) in het Tweede Testament in de bijbeluitgaven hetzelfde.
Toch waren er christenen die deze canon wilden corrigeren of aanvullen.
Men verlangde bijvoorbeeld informatie over de tijd vóór Jezus' geboorte, tussen zijn geboorte en openbare optreden en het verdere optreden van de apostelen na Jezus' dood en verrijzenis.
Zo ontstond een bijna onuitputtelijke bron van verhalen.
Bij dit onderdeel van de website worden ook deze zogenaamde apokriefen betrokken indien dat van toepassing is op een kunstwerk.
De term apocrief is afkomstig uit het Grieks en betekent 'verborgen', doelend op het verborgen, geheime of esoterische karakter van een boek.
Om die reden werden deze boeken buiten de officiële canon van de bijbel gehouden.
Tegenwoordig wordt de aanduiding ook gegeven aan boeken die qua thematiek nauw aansluiten bij de bijbelboeken, maar om welke reden dan ook de canon niet hebben gehaald.
 • Proto-evangelie van Jacobus (Tekst)
 • Evangelie over de geboorte van Maria
 • Evangelie Pseudo-Matteüs
 • Evangelie van Petrus
 • Evangelie van Marcus
 • Evangelie van Nikodemus (bestaande uit De Handelingen van Pilatus en De Afdaling van Jezus naar het Rijk van de Doden)
 • Evangelie van Filippus
 • Evangelie van Tomas
 • Evangelie van Gamaliël
 • Geschiedenis van Jozef de timmerman
 • Handelingen van Petrus
 • Handelingen van Paulus en Tekla
 • Handelingen van Johannes
 • Handelingen van Tomas
 • Handelingen van Andreas
 • Drie andere brieven van Paulus
 • Openbaring van Petrus
 • Openbaring van Paulus
Personen die in het Tweede Testament een rol spelen en heilig zijn verklaard, worden op deze website besproken bij de heiligen.
Het christelijk iconografisch beeldmateriaal over Jezus Christus is onuitputtelijk.
Hieronder een selectie ondergebracht in enkele themata.

SELECTIE