Paul Verheijen

BIJBEL - TWEEDE TESTAMENT

Canon van het Tweede Testament

In tegenstelling tot het Eerste Testament is het aantal geschriften (27) én de volgorde (Matteüs t/m Openbaring van Johannes) in het Tweede Testament in de bijbeluitgaven hetzelfde.
Toch waren er christenen die deze canon wilden corrigeren of aanvullen.
Men verlangde bijvoorbeeld informatie over de tijd vóór Jezus' geboorte, tussen zijn geboorte en openbare optreden en het verdere optreden van de apostelen na Jezus' dood en verrijzenis.
Zo ontstond een bijna onuitputtelijke bron van verhalen.
Bij dit onderdeel van de website worden ook deze zogenaamde apocriefen betrokken indien dat van toepassing is op een kunstwerk.
De term apocrief is afkomstig uit het Grieks en betekent 'verborgen', doelend op het verborgen, geheime of esoterische karakter van een boek.
Om die reden werden deze boeken buiten de officiële canon van de bijbel gehouden.
Tegenwoordig wordt de aanduiding ook gegeven aan boeken die qua thematiek nauw aansluiten bij de bijbelboeken, maar om welke reden dan ook de canon niet hebben gehaald.

Proto-evangeliën

Een speciale categorie binnen deze apocriefe geschriften vormen de Kindheidsevangeliën of Proto-evangeliën.
Het aantal overgebleven manuscripten daarvan getuigt van een aanhoudende populariteit.
De meeste hiervan waren gebaseerd op de vroegste kindheidsevangeliën, namelijk het Proto-evangelie van Jacobus en het Kindheidsevangelie van Thomas, en op een latere combinatie van die twee in het Evangelie van pseudo-Mattheüs, ook wel het Kindheidsevangelie van Matteüs of Geboorte van Maria en de kindertijd van de Verlosser genoemd.
Andere belangrijke vroege kindheidsevangeliën zijn het Syrische kindheidsevangelie, de Geschiedenis van Jozef de timmerman en Het leven van Johannes de Doper.
 • Evangelie van Petrus
 • Evangelie van Marcus
 • Evangelie van Nikodemus (bestaande uit De Handelingen van Pilatus en De Afdaling van Jezus naar het Rijk van de Doden)
 • Evangelie van Filippus
 • Evangelie van Tomas
 • Evangelie van Gamaliël
 • Geschiedenis van Jozef de timmerman
 • Handelingen van Petrus
 • Handelingen van Paulus en Tekla
 • Handelingen van Johannes
 • Handelingen van Tomas
 • Handelingen van Andreas
 • Drie andere brieven van Paulus
 • Openbaring van Petrus
 • Openbaring van Paulus
Personen die in het Tweede Testament een rol spelen en heilig zijn verklaard, worden op deze website besproken bij de heiligen.
Het christelijk iconografisch beeldmateriaal over Jezus Christus is onuitputtelijk.

Voor de christelijke iconografie is van belang geweest het leergedicht Dittochaeon van Prudentius.
In kerkgebouwen werden scènes uit Eerste en Tweede Testament parallel tegenover elkaar op de wanden van het schip van een kerk.

Download hier een overzicht van de onderwerpen van het DITTOCHAEON VAN PRUDENTIUS.

Selectie thematische menu's